Üldtingimused

 1. Käesolevad tellimistingimused (Tingimused) reguleerivad e-poe emmelapsepood.ee (edaspidi E-pood), Beatex Pro OÜ (Müüja) ning e-poes tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel e-poest kauba ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

 2. E-poe Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 3. Müüjal on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse e-poe kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest e-poes või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

 4. Kui tellimus on e-poele edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja e-poe vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

 5. E-poel on õigus müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

 6. Juhul, kui olete lisanud Kauba ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust e-poele esitanud ja kui Kauba hind peaks pärast seda muutuma, tuleb e-poele edastatud tellimuse korral tasuda Kauba eest hind, mis kehtib tellimuse esitamisel.

Pretensioonide esitamise õigus ja tootjapoolne garantii

 1. emmelapsepood.ee pakub kvaliteetseid tooteid, mille kirjeldus on E-poe kodulehel vastava kauba juures täpselt välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Tellijal tutvuda kauba kasutusjuhendi ja tootjapoolsete soovitustega, et vältida toote ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi. Juhul kui toode ei vasta kokkulepitud tingimustele või ei toimi korrektselt, on Kliendil õigus kasutada pretensioonide esitamise õigust. Palun tutvuge Kasutamistingimustega.

 2. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates E-poe aadressile info@emmelapsepood.ee vastavasisulise teate ning tagastades Kauba oma kulul.

 3. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 2. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud E-poele vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

 4. Lepingust taganemise korral punktis 2. sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa.

 5. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest E-poeni tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastatud p 2. nimetatud aadressile.

 6. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid.

 7. emmelapsepood.ee veebipoes müüdavale kaubale kehtib tootjapoolne garantii juhul kui see on märgitud toote kirjeldusse või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse. Garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele garantiitingimustele.

 8. Garantiidokumentideks on müügiarve. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote mudel, müügi kuupäev. Nõuetekohaste dokumentide puudumisel garantii ei kehti. Garantiijuhtumi korral on vaja Müüjale probleemist teada anda kas e-maili või telefoni teel.

 9. Garantiiajal esinevad puudused parandatakse ametlikus remondiettevõttes, mis on tootja poolt litsentseeritud. Garantiijuhtumi korral on vaja Müüjale probleemist teada anda kas aadressil info@emmelapsepood.ee või telefoni teel +372 56608008.

 10. Sõltumata sellest, kas toote suhtes on väljastatud garantii, vastutab Müüja kaubal asuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Tellijale üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, välja arvatud juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal asuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

 11. Puudusega kauba parandamine, vahetamine või tagastamine toimib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, eelkõige vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud tingimustele. Kui Kliendi poolt ostetud kaup on puudusega, on Kliendil õigus Müüja vastu kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 12. Toote remonti viimisel on oluline tootele kaasa panna kõik detailid ja tarvikud.

 13. Tähelepanu! Kauba edastamisel remonti veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada on välistatud.

 14. Puuduste ilmnemisel teostatakse tootele vajalik remont alati lühima võimaliku aja jooksul. Müüja on kohustatud Tellija kirjalikus või taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama Tellijat nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisesest.
15. Kosmeetika toodete tagastus on keelatud. Nimelt võlaõigusseadus § 53 lõige 2 punkt 41 sätestab, et 14 päevane tagastamis õigus sidevahendi abil ostetud kaubele puudub, kui sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine
 1. Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Kauba juures asuval nupul „Lisa korvi". Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.

 2. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete E-poe tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest tasunud. Tellija saab E-poelt tellimuse kinnituse ka e-posti aadressile, mille ta sisestas tellimust vormistades.

 3. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus E-poele täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

 4. Kättetoimetamiskoha andmete sisestamisel kontrollige esitatud andmed tähelepanelikult üle ja veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Teie esitatud informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel.

 5. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

 6. Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes Kauba eest tasub.

 7. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija poolt sisestatud E-posti aadressile.

Tellimuse täitmine E-poe poolt, kauba kättesaamisviisid ning kauba kättetoimetamise võimatus
 1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus e-poele, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui tähtaja järgimine on mõnel Tingimustes nimetatud põhjusel võimatu.

 2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta.

 3. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud pakiautomaati.

 4. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel. E-pood ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 5. Tellija peab arvestama, et pakiautomaadile ligipääs võib olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega.

 6. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Tellija ei too kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse kaup e-poele. E-poele tagastatud kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu E-pood Tellijale ei hüvita.

 7. Juhul kui Tellija ei ole kaupa punktis 6. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda e-poe poole ning paluda kauba uuesti saatmist, kui e-pood ei ole saadetises sisaldunud kaupa lahti pakkinud või kaupa hävitanud. Kui Tellijale komplekteeritud kaup on veel e-poes lahtipakkimata ja hävitamata, teeb e-pood uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest
 1. E-poes müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind.

 2. Kättetoimetamise hind võib muuta sõltuvalt tellimuse suurusest. Sellest Müüja informeerib enne Tellimuse kinnitamist (maksmist).

 3. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist:
Itella SmartPost pakiautomaat
Eesti (3,99€)
Finland (7€)

Tellimus jõuab valitud pakiautomaati 1-5 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui kaup on jõudnud pakiautomaati, saate SMS-i, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi. Sisestades koodi, uks avaneb ning saate paki kätte.

Toodet hoitakse Itella SmartPost pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Juhul kui Te ei lähe tootele selle aja jooksul järgi, saadetakse toode Beatex Pro OÜ-le tagasi.

Omniva pakiautomaat
Eesti (3,98€)
Latvia (7€)
Lithuania (7€)


Tellimus jõuab valitud pakiautomaati 1-5 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui kaup on jõudnud pakiautomaati, saate SMS-i, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi. Sisestades koodi, uks avaneb ning saate paki kätte.

Toodet hoitakse Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Juhul kui Te ei lähe tootele selle aja jooksul järgi, saadetakse toode Beatex Pro OÜ-le tagasi.

Tulen ise järele (0€)

Toodetele saate järele tulla kokkulepitud Paasiku 22, Tallinn. On vaja helistada kindlasti ette! +372 56608008

Kauba eest tasumine
 1. E-poe tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

 2. Kauba eest on tasutud ja E-poe tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete tellimuse eest tasunud. Tellijale saadetakse lisaks E-poe poolne tellimuse kinnitus Tellija poolt sisestatud e-posti aadressile. Kui Teile ei saabu teadet E-poe poolt tellimuse kinnitamise kohta ühe tööpäeva jooksul, pärast makse teostamist, palun võtke ühendust E-poega.

Vastutus ja vääramatu jõud
1. E-pood vastutab Tellija ees ja Tellija E-poe ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2. E-pood ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida E-pood ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh E-poes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

Muud tingimused
 1. E-poes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et E-ipoes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

 2. Kaupade saadavus E-poes võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning E-poel ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada Kauba lõppemise tõttu E-poes, on E-poel õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

 3. Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ühtlasi kinnitab Tellija, et annab õiguse tema poolt E-poes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Tellija E-poodi edastama Tellija isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad).

 4. Tellija ja E-poe vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Tellija ei ole nõus E-poe pakutud lahendusega ja leiab, et Tellija õigusi on rikutud, on Tellijal õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee.
  Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.
5. Lisaks punktis 4. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

6. Kõik E-poe veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma E-poe omaniku nõusolekuta on keelatud
Liitu uudiskirjaga
© 2019 Beatex Pro OÜ
Website designer & creator - Alina Firsova